Our Teachers

Our Teacher Description

Full Details of Each Level

Apply Now
Next class starts Dec 27, 2018

CLASS DESCRIPTION

Lớp học nhập môn cấp tốc hướng dẫn bạn những kiến thức căn bản Machine Learning và ngôn ngữ lập trình Python. Các chủ đề được giảng dạy bao gồm decision tree, linear/logistic regression, và random forest classifiers - những kiến thức tối thiểu bạn cần phải biết để bắt đầu với Machine Learning và xây dựng những model "máy học" đầu tiên của mình.

REQUIREMENTS

Khoá học Machine Learning cấp độ 1 phù hợp với cả những bạn chưa có kiến thức trong lĩnh vực IT. Sẽ là một ưu thế nếu bạn đã biết trước một ngôn ngữ lập trình, tuy nhiên điều này không bắt buộc.

Detailed Timeline

Week 1 - Exploring Data
Lecture: Python Intro. What is Data Science?
Lab: Exploring Breast Cancer
Assignment: Predicting Survival on the Titanic
Week 2 - Linear Regression
Lecture: Explaining Linear Regression
Week 3 - Logistic Regression
Lecture: Logistic Regression
Lab: Sentiment Analysis - Deploy your model
Assignment: Movie Review Analysis
Week 4 - Random Forests
Lecture: Build Your First Classifiers

Schedule of Each Level

LevelTime Teacher
Level 127 Dec - 24 Jan7 - 9h tối, Thứ 3 & Thứ 5Do Hai Minh
Level 226 Dec - 23 JanDo Hai Minh
Apply Now
Next class starts Dec 26, 2018

CLASS DESCRIPTION

Trong khoá học này chúng ta sẽ đi sâu hơn tiếp cận những thuật toán nâng cao hơn của Machine Learning như: Cách chọn lọc và cải tiến Model: Grid Search, k-fold Cross Validation, Tinh chỉnh Parameter Thuật toán nâng cao của bài toán phân loại: KNN, SVM, Kernel SVM, Naive Bayes. Kỹ thuật nhận dạng pattern của dữ liệu không có nhãn: K-Means Clustering, Hierarchical Clustering.

REQUIREMENTS

Detailed Timeline

Week 1 - Advanced Algorithms 1


Week 2 - Advanced Algorithms 2
Week 3 - Unsupervised Learning 1


Week 4 - Unsupervised Learning 2

Schedule of Each Level

LevelTime Teacher
Level 127 Dec - 24 Jan7 - 9h tối, Thứ 3 & Thứ 5Do Hai Minh
Level 226 Dec - 23 JanDo Hai Minh

WHAT'S STOPPING YOU ?

Apply Now