Upcoming Course
Schedule

Feb 18, 2019 - Apr 15, 2019
Machine Learning Complete
Feb 23, 2019 - Mar 23, 2019
Introduction to Data Science

Introduction to Data Science

Starts Feb 23, 2019
4 tuần: 13h-17h Thứ 7
10,000,000 VND

Your Teachers

CLASS DESCRIPTION

Lớp học nhập môn cấp tốc hướng dẫn bạn những kiến thức căn bản Machine Learning và ngôn ngữ lập trình Python. Các chủ đề được giảng dạy bao gồm decision tree, linear/logistic regression, và random forest classifiers - những kiến thức tối thiểu bạn cần phải biết để bắt đầu với Machine Learning và xây dựng những model "máy học" đầu tiên của mình.

REQUIREMENTS

Khoá học Machine Learning cấp độ 1 phù hợp với cả những bạn chưa có kiến thức trong lĩnh vực IT. Sẽ là một ưu thế nếu bạn đã biết trước một ngôn ngữ lập trình, tuy nhiên điều này không bắt buộc.

Detailed Timeline

1

Week 1 Working with Data

Understanding the stages of the data science process

Introduction to Python

Airline Satisfaction Survey

2

Week 2 Plots and Types of Data

Matplotlib and Seaborn

Types of Plots and Interactive Plots

Analyzing Correlations in Student Performance

3

Week 3 Data Processing Pt 1

Converting between types of data

Grouping Data Series

Medical Data Analysis

4

Week 4 Data Processing Pt 2

Feature Analysis

Basic SQL

Final Project

Detailed Course Schedule

Course Time Teacher
Introduction to Data Science23 Feb - 23 Mar13h-17h Thứ 7Do Hai MinhApply NowDiscount 15%
Machine Learning Complete18 Feb - 15 Apr7 - 9h tối, Thứ 2 & Thứ 4Nguyen Duy KhanhApply NowDiscount 15%

Do none of these times work for you?

Machine Learning Complete

Starts Feb 18, 2019
8 tuần: 7 - 9h tối, Thứ 2 & Thứ 4
23,000,000 VND

Your Teachers

CLASS DESCRIPTION

Lớp học nhập môn cấp tốc hướng dẫn bạn những kiến thức căn bản Machine Learning và ngôn ngữ lập trình Python. Các chủ đề được giảng dạy bao gồm decision tree, linear/logistic regression, và random forest classifiers - những kiến thức tối thiểu bạn cần phải biết để bắt đầu với Machine Learning và xây dựng những model "máy học" đầu tiên của mình.

REQUIREMENTS

Khoá học Machine Learning cấp độ 1 phù hợp với cả những bạn chưa có kiến thức trong lĩnh vực IT. Sẽ là một ưu thế nếu bạn đã biết trước một ngôn ngữ lập trình, tuy nhiên điều này không bắt buộc.

Detailed Timeline

1

Weeks 1 Data and Regression

Python, pandas, numpy

Linear Regression, Multiple Linear Regression, Polynomial Regression

Project: E-Commerce Prediction

2

Weeks 3 Logistic Regression + Random Forests

Decision Trees, Logistic Regression

Natural Language Processing

MNIST Image Recognition

3

Weeks 5 Advanced Techniques

Naive Bayes, SVM, KNN

Cross Validation and GridSearch

Fraud Detection

4

Weeks 7/8 Unsupervised Learning

Principal Component Analysis

K-Means and Hierarchical Clustering

Final Project

Detailed Course Schedule

Course Time Teacher
Introduction to Data Science23 Feb - 23 Mar13h-17h Thứ 7Do Hai MinhApply NowDiscount 15%
Machine Learning Complete18 Feb - 15 Apr7 - 9h tối, Thứ 2 & Thứ 4Nguyen Duy KhanhApply NowDiscount 15%

Do none of these times work for you?

WHAT'S STOPPING YOU ?

Apply Now