Our Teachers

Our Teacher Description

Full Details of Each Level

Apply Now
Next class starts Dec 4, 2018

CLASS DESCRIPTION

Bạn muốn làm UI/UX designer? Một portfolio chuyên nghiệp và user-centric mindset là các yếu tố sẽ giúp bạn nổi bật trong mắt nhà tuyển dụng. Bạn sẽ được học về nguyên tắc thiết kế UI và UX, cách kiểm tra và prototype, và cách thiết kế một portfolio thật chuyên nghiệp

REQUIREMENTS

Đây là lớp học nhập môn cơ bản thiết kế UI/UX dành cho mọi đối tượng. Vui lòng mang theo máy tính cá nhân khi đi học.

Detailed Timeline

Week 1: What's UIUX?
Lecture: Introduction to UI/UX
Lab: Case Studies Analysis
Assignment: Project Selection and Requirements Gathering Process
Week 2: Design Sprint
Lecture: Introduction to Design Sprint
Week 3: UX in Focus
Lecture: Users Interviews Demo
Lab: Common UX Practices and Tools Tutorials
Assignment: Conducting User Interview Submission
Week 4: UI in Focus
Lecture: UI Design Patterns

Schedule of Each Level

LevelTime Teacher
Level 104 Dec - 01 Jan19h - 21h, Thứ 3 & Thứ 5Nguyen Gia Khanh

WHAT'S STOPPING YOU ?

Apply Now